کلوزهای متعارف بیمه مهندسی

برخی کلوزهای متعارف در بیمه های مهندسی (Clause / Endorsement) به شرح زیر است:   –     کلوز ۰۰۱ (SRCC) –     کلوز ۰۰۳ (دوره نگهداری ساده) –     کلوز ۰۰۴ (دوره نگهداری گسترده) و … –   کلوز ۰۲۰ ( برداشت ضایعات) –     کلوز ۰۰۹ (استثناء زلزله) –     کلوز ۰۱۰ (استثناء سیل و طغیان آب( –     کلوز ۰۱۲ (استثناء طوفان و باد) و … –     کلوز ۰۰۵ (حد جدول زمانبندی) –    کلوز ۱۰۹ (حد دپوی مصالح پایکار) –     کلوز ۲۱۷ (حد کانال روباز) و … –     کلوز ۰۰۸ (رعایت آئین‌...
بیشتر