کلوزهای متعارف بیمه مهندسی

برخی کلوزهای متعارف در بیمه های مهندسی (Clause / Endorsement) به شرح زیر است:   –     کلوز ۰۰۱ (SRCC) –     کلوز ۰۰۳ (دوره نگهداری ساده) –     کلوز ۰۰۴ (دوره نگهداری گسترده) و … –   کلوز ۰۲۰ ( برداشت ضایعات) –     کلوز ۰۰۹ (استثناء زلزله) –     کلوز ۰۱۰ (استثناء سیل و طغیان آب( –     کلوز ۰۱۲ (استثناء طوفان و باد) و … –     کلوز ۰۰۵ (حد جدول زمانبندی) –    کلوز ۱۰۹ (حد دپوی مصالح پایکار) –     کلوز ۲۱۷ (حد کانال روباز) و … –     کلوز ۰۰۸ (رعایت آئین‌...
بیشتر

پوشش های بیمه مهندسی

بیمه‌های مهندسی زیر مجموعه بیمه‌های اموال است که در دو حالت ذیل اموال موضوع این گروه بیمه ای را تحت پوشش تمام خطر قرار می دهد: الف – اموال در جریان احداث / نصب شامل پروژه‌های درحال ساخت ب –  اموال در حال بهره برداری شامل سازه‌ها و تأسیسات درحال بهره‌برداری و یا ماشین‌آلات و تجهیزات فنی مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی (All Risks) این است که تمام خطرات به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌ نامه مستثنی شده تحت پوشش است.
بیشتر