کارفرمادرقبال کارکنان

چنانچه در حين کار، خسارت بدني به کارکنان بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت کارفرما در راي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت مي باشد. متاسفانه اغلب کارفرمايان به زعم اينکه کارکنان خود را بيمه تامين اجتماعي نموده اند، چنین می پندارند که هر اتفاقي براي کارکنان رخ دهد، بيمه تامين اجتماعي کليه خسارات و غرامات وارده به فرد حادثه ديده توسط بيمه تامين اجتماعي جبران خواهد نمود ولي متاسفانه اين ذهنيت صحيح نبوده ...
بیشتر