مسئولیت مدنی عمومی

- مسئوليت مدني دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان در این بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور و پله برقی و شرکت هایی که به اجرای عملیات نصب و نگهداری آسانسور های مسافربر و باربر و پله برقی ها می پردازند، تحت پوشش قرار می گیرد. موضوع بیمه نامه عبارتست از : جبران غرامت مسئوليت مدني بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور مربوط به آسانسور و پله برقی به نشانی مندرج در بیمه نامه که منجر به صدمات جسمانی و یا خسارات مالی به سرنشینان آسانسور و پله برقی گردد. پوشش مالی منحصرا برای آسانسو...
بیشتر

مسئولیت ساختمانی درقبال اشخاص ثالث

به طور كلي سازندگان ابنيه به هنگام اجراي هر پروژه ساختماني با سه نوع ريسك اصلي مواجه هستند : الف ـ خطراتي كه كارگران ساختماني را تهديد مي نمايد. این مورد تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی است. ب ـ خطرات طبيعي و حوادثي كه ساختمان در حال ساخت را تهديد مي كند. این مورد تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت نیست. ج ـ خطراتي كه در حين احداث ساختمان اشخاص ثالث را تهديد مي نمايد. این مورد تحت پوشش بیمه نامه سازندگان ابنیه در مقابل اشخاص ثالث است. اهم خسارت هائی که معمولا...
بیشتر

مسئولیت حرفه ای پزشکان وپیراپزشکان

این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک را در مقابل بیماران پوشش می دهد. چنانچه پزشک به طور غیر عمد و بعلت اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی، روانی و یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. لازم به یادآوریست که کلیه کسانیکه با پزشک در حین معالجه و عمل جراحی همکاری می کنند مانند ( پرستار، تکنسین و…) و طبق دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه تحت عنوان بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان صاد...
بیشتر

کارفرمادرقبال کارکنان

چنانچه در حين کار، خسارت بدني به کارکنان بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت کارفرما در راي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت مي باشد. متاسفانه اغلب کارفرمايان به زعم اينکه کارکنان خود را بيمه تامين اجتماعي نموده اند، چنین می پندارند که هر اتفاقي براي کارکنان رخ دهد، بيمه تامين اجتماعي کليه خسارات و غرامات وارده به فرد حادثه ديده توسط بيمه تامين اجتماعي جبران خواهد نمود ولي متاسفانه اين ذهنيت صحيح نبوده ...
بیشتر

پوشش ها

جراحات بدني و صدمات ناشي از كار يا حين انجام وظيفه ، امري اجتناب ناپذير است و كاركنان هر سازماني با هر نوع فعاليت اقتصادي، در معرض وقوع سوانحي از اين دست قرار دارند. قوانين كار و مجازات اسلامي، مسئوليت‌هاي سنگيني را به ‌صورت تكليفي در قبال جبران غرامت صدمات جاني وارد به كاركنان، متوجه كارفرمايان مي‌كند. از سوي ديگر، طرح بيمه سازمان تامين اجتماعي كشور بـه گونه ای طراحی نشده است تا غراماتي كه مسئوليت آن بر عهده كارفرمايان قرار مي گيرد را پوشش دهد. بنابراین در غالب موارد، به دنبال ب...
بیشتر