بیمه بدنه

مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه نامه بدنه: تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه دریافت بیمه نامه منقضی شده سال قبل (در صورت وجود) تصویر کارت یا سند خودرو ( یا وکالتنامه قطعی یا تعویض پلاک) تکمیل فرم گزارش بازدید اولیه تهیه عکس از خودرو دریافت موارد ذیل در قراردادها: معرفی نامه یا کارت پرسنلی یا فیش حقوقی رونوشت سند یا کارت خودرو یا وکالت نامه به نام معرفی شده الف) ايراد خسارت در حوادث و تصادفات *با گزارش مقامات انتظامي مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت با گزا...
بیشتر