مسئولیت مدنی عمومی

– مسئوليت مدني دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان
در این بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور و پله برقی و شرکت هایی که به اجرای عملیات نصب و نگهداری آسانسور های مسافربر و باربر و پله برقی ها می پردازند، تحت پوشش قرار می گیرد.
موضوع بیمه نامه عبارتست از : جبران غرامت مسئوليت مدني بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور مربوط به آسانسور و پله برقی به نشانی مندرج در بیمه نامه که منجر به صدمات جسمانی و یا خسارات مالی به سرنشینان آسانسور و پله برقی گردد. پوشش مالی منحصرا برای آسانسورهای باربر و ماشین بر است.

۲- مسئولیت مدنی مدیران و مربیان مهد کودک ها
بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مربیان مهد کودک برای خسارت های جانی وارد به کودکان تحت پوشش می باشد.
حق بیمه این بیمه نامه بر اساس حداکثر ظرفیت مهد کودک محاسبه گردیده است. بیمه گذار موظف است در صورت افزایش ظرفیت مهد کودک مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید در غیر اینصورت و در صورت بروز خطرات تحت پوشش خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
این بیمه نامه فقط خسارت های بدنی وارد به کودکان را تحت پوشش قرار می دهد و خسارت های مالی به هر نوع که باشد پوشش ندارد.
مسئولیت بیمه گذار در زمان ایاب و ذهاب کودکان توسط سرویس مهد کودک و بالعکس تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

۳- مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی
بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در مقابل خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از مرکز آموزشی تحت پوشش می باشد .
حق بیمه این بیمه نامه بر اساس حداکثر ظرفیت مرکز آموزشی محاسبه می گردد. بیمه گذار موظف است در صورت افزایش ظرفیت مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید در غیر اینصورت و در صورت بروز خطرات تحت پوشش خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد .

۴- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر
در اين بيمه نامه خسارت جاني و مالي وارد به كارگران و اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح،‌ محاسب و ناظر كه داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازي باشند،‌ در حيطه فعاليت ساختمان سازي جبران مي گردد. همچنین اين بيمه نامه خساراتي را پوشش مي دهد در زمان اعتبار بیمه نامه و در حين اجراي پروژه و اتمام پروژه ساختماني رخ داده باشد و به هيچ عنوان كيفيت ساخت را شامل نمي شود.

۵- بیمه مسئولیت مدنی بازرسی فنی کالا
موضوع بیمه نامه عبارتست از: بیمه مسئوليت مدني حرفه اي ناشي از انجام بازرسي فني و نظارت عمومي كالاي صادراتي و وارداتي بیمه گذار بر طبق مجوزهای اخذ شده از اداره استاندارد و مطابق با موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه.
بيمه گذار موظف است انجام فعاليت هاي نيروهاي تخصصي و فني در رشته هاي مربوطه را تأمين نموده، عملیات بازرسی خود را طبق اصول علمي و استانداردهاي تعريف شده و براساس نوع شغل و حرفه بیمه شدگان به انجام رساند و جهت انجام فعاليت مجوزهاي لازم را از ستاد مركزي اخذ نمايد.
بيمه گذار موظف است تعداد بازرسی های انجام شده دارای گواهینامه در طول مدت قرارداد را با ذكر شماره رديف و مشخصات تجهیزات و همچنین استفاده کنندگان از آنها را مستند نموده و خلاصه ای از آنها را بصورت ماهیانه گزارش نماید و بیمه گر اختیار دارد هر زمانی که صلاح بداند از اين مستندات بازديد نمايد.
بر طبق ماده دو شرایط عمومی بیمه نامه خسارت هاي معلول عوامل زير ولو اينكه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهد بيمه گر خارج است :
– خسارات مربوط به محكوميت هاي جزائي و پرداخت جرائم ناشي از قوانين و نظامات دولتي.
– عدم صلاحیت کارکنان بیمه گذار در رابطه با بازرسیهای انجام شده.
– عیوب پنهان غیر قابل تشخیص که تشخیص آن در چهارچوب وظایف تعیین شده بازرسی امکان پذیر نباشد.
– انجام ندادن اعمال لازم برای تشخیص استاندارد بودن کالا و مطابق بودن آن با مندرجات مدارک مربوطه.
– خسارات مالی و صدمات جانی به اشخاص ثالث اعم از كاركنان بیمه گذار و استفاده کنندگان از خدمات بازرسی.
– اعمال غیر قانونی و مجرمانه کارکنان بیمه گذار در انجام وظایف.

۶- مسئوليت مدني مسئولان فني بيمارستان/کلينيک/درمانگاه
مسئولان فنی بیمارستان ها دارای شرح وظایفی هستند که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است. در این شرح، وظایف مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و همچنین کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات تعریف گردیده است و به عبارت جامع تر مسئولیت کلیه امور موسسات پزشکی به عهده مسئول فنی گذاشته شده است.
موضوع بیمه نامه عبارتست از: بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال بيماران و اشخاص ثالث و ذوي الحقوق آنان بدين معني كه اگر در جريان اجراي وظايف وي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و تاييدگرديده حادثه اي رخ دهد و بيمه گذار در قبال بيماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و لزوم به جبران خسارت گردد، بيمه گر با رعايت شرايط و مندرجات اين قرارداد و قوانين ياد شده در فوق ملزم به جبران خسارت مذكور مي باشند.

۷- مسئوليت مدني مديران و ناجيان غريق استخر
این بیمه نامه حوادثی که در محدوده استخر برای شناگران رخ دهد و منجر به بروز خسارت های جانی گردد و مسئولیت آن قانونا متوجه مدیر استخرو  یا ناجیان غریق باشد، تحت پوشش قرار می گیرد.
موضوع بیمه نامه عبارتست از: جبران غرامت مسئوليت مدني بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در مقابل استفاده کنندگان از استخر به نشانی مندرج در بیمه نامه در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضائي که منجر به صدمات جسمانی و یا فوت آنان گردد. ( به میزان مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه )

۸- بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کشاورزی در قبال اشخاص ثالث
موضوع بیمه نامه عبارتست از : بیمه مسئولیت مدنی که براساس آن بیمه گر متعهد می شود در ازای انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار، در طول مدت بیمه نامه خسارات وارده به اشخاص ثالث را در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضایی ) در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه و با در نظر گرفتن شرایط و مقررات این بیمه نامه جبران نماید.
بر طبق بند ۶ ماده سوم شرایط عمومی بیمه نامه راننده باید دارای گواهینامه متناسب با هر نوع وسیله نقلیه مورد استفاده باشد. در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در قبال جبران خسارات وارده نخواهد داشت.
اشخاص ثالث هر شخصي بجز بيمه گذار، کارکنان، نمايندگان، همسر، پدر، اجداد، فرزندان و نوادگان بيمه گذار مي باشد.
خسارات ناشي از کاربري غيرمرتبط و يا بيش از توان و ظرفيت وسيله نقليه تحت پوشش اين بيمه نامه نمي‌باشد.
خسارت غير مستقيم و عدم النفع قابل پرداخت نمي باشد.
خسارات ناشي از تردد شهري و بين شهري تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد مگر توافق ديگري صورت پذيرفته باشد.
خسارات وارده به كالاي در حال حمل و كالاي در حال تخليه و بارگيري از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج مي‌باشد.
درج مشخصات ماشين آلات در شرايط خصوصي الزامي است.
خسارت وارد به اموال كارفرما،‌ پيمانكاران و كاركنان تحت پوشش بيمه نامه نمي باشد.

۹- بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ورزشی در قبال ورزشکاران
موضوع بیمه نامه عبارتست از : بیمه مسئولیت مدنی مدیر مجموعه ورزشی در قبال ورزشکاران که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازای انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارت وارد به ورزشکاران را در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضایی یا بر اساس نظر کارشناس بیمه گر ) در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه با در نظر گرفتن شرایط و مقررات این بیمه نامه جبران نماید.
بر طبق بند ۷ شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گذار موظف است متناسب با ظرفیت مجموعه ورزشی اقدام به پذیرش ورزشکار نماید در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به خسارت های احتمالی نخواهد داشت.

۱۰- بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحد های اقامتی
موضوع بیمه نامه عبارتست از : جبران غرامت مسئوليت مدني بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور مربوط به میهمانان هتل به نشانی مندرج در بیمه نامه که منجر به صدمات جسمانی و یا فوت میهمانان گردد.(بشرح مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه )
بر طبق بند ۳ ماده دوم شرایط عمومی بیمه نامه هتل باید دارای مجوز فعالیت از سازمان ایرانگردی و جهانگردی باشد.
بر طبق بند ۱ ماده سوم شرایط عمومی بیمه نامه تا زمانی که مسئولیت بیمه گذار از طریق مراجع قضایی احراز نشده باشد ، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران غرامت نخواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *