درباره نمایندگی برتر896

نمایندگی برتر896درسال   1388 توسط خانم زهرا عرب کدنمایندگی دریافت نمود این نمایندگی در مدت کوتاهی توانست با پشتوانه بیمه گذاران محترم وبا برنامه ریزی های صورت گرفته ونیز فعالیت متناوب بیمه ای در سال1391مقام نخست فروش بیمه های زندگی را کسب نموده وبه عنوان نمایندگی برتر بیمه عمر معرفی گردد.کسب عناوین دیگر مانند نماینده برتر فروش بیمه های آتش سوزی در سال 1393و…توسط ما گامی است کوچک در تعالی وگسترش فرهنگ بیمه ای در بین مردم عزیزمان تاشاید روزی شاهد زندگی آرام وبدون دغدغه برای مردمان این سرزمین پاک باشیم انشاالله