استخدام

فرم درخواست همکاری

  • درصورت داشتن معافیت پزشکی نوع معافیت ذکر گردد.
  • درصورت داشتن هرگونه سابقه کاری در کادرفوق درج نمائید
  • درصورت گذارندن دوره های آموزشی مرتبط وغیرمرتبط بارشته تحصیلی خودتان ذکر نمائید ذکر فرمائید
  • درصورت مثبت بودن سوابق ،شرکت مرتبط وعنوان شغلی خودراذکرنمائید.
  • درصورت تمایل می توانید رزومه کاری خودراارسال نمائید.